logo-big

VLX sang SKY Giao dịch

Hiện không có

Về Velas

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 382 885 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 323

 • Lưu lượng trong 24h qua: 702 768 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

Về Skycoin

 • Tên: Skycoin

 • Biểu tượng: SKY

 • Nguồn cung lưu thông: 22 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1 134

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -22 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -19 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp