logo-big

ROSE sang API3 Giao dịch

Hiện không có

Về Oasis Network

 • Tên: Oasis Network

 • Biểu tượng: ROSE

 • Nguồn cung lưu thông: 5 725 718 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 107

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 655 775 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,8 %

Về API3

 • Tên: API3

 • Biểu tượng: API3

 • Nguồn cung lưu thông: 56 547 601 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 198

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 200 331 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp