PIVX sang MTL Giao dịch

Hiện không có

Về PIVX

 • Tên PIVX

 • Biểu tượng PIVX

 • Nguồn cung lưu thông 69 860 250 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 753

 • Lưu lượng trong 24h qua 67 708 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,6 %

Về Metal

 • Tên Metal

 • Biểu tượng MTL

 • Nguồn cung lưu thông 66 588 888 $

 • Nguồn cung tối đa 66 588 888 $

 • Xếp hạng cmc 280

 • Lưu lượng trong 24h qua 17 431 922 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,7 %

PIVX sang MTL Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp