GNT sang PNT Giao dịch

Hiện không có

Về Golem

 • Tên Golem

 • Biểu tượng GNT

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 127

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 617 258 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Về pNetwork

 • Tên pNetwork

 • Biểu tượng PNT

 • Nguồn cung lưu thông 21 014 320 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 2 188

 • Lưu lượng trong 24h qua 23 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp