logo-big

CAKE sang BTG Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 157 054 320 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 62

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 242 555 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Về Bitcoin Gold

 • Tên: Bitcoin Gold

 • Biểu tượng: BTG

 • Nguồn cung lưu thông: 17 513 924 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 107

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 902 403 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp