logo-big

SNT so với IOTA so sánh

Hiện không có

Về SNT

 • Tên: Status

 • Biểu tượng: SNT

 • Nguồn cung lưu thông: 3 943 557 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 248

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 942 295,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,4 %

Về IOTA

 • Tên: IOTA

 • Biểu tượng: IOTA

 • Nguồn cung lưu thông: 2 779 530 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 2 779 530 300 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 951 385 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan