logo-big

SC so với COS so sánh

Hiện không có

Về SC

 • Tên: Siacoin

 • Biểu tượng: SC

 • Nguồn cung lưu thông: 53 290 523 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 148

 • Lưu lượng trong 24h qua: 132 214 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 45 %

Về COS

 • Tên: Contentos

 • Biểu tượng: COS

 • Nguồn cung lưu thông: 4 160 904 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 547

 • Lưu lượng trong 24h qua: 74 300 717 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,97 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 12 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 20 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan