logo-big

RUNE so với LINK so sánh

Hiện không có

Về RUNE

 • Tên: THORChain

 • Biểu tượng: RUNE

 • Nguồn cung lưu thông: 330 688 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 73

 • Lưu lượng trong 24h qua: 39 719 709 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,071 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,5 %

Về LINK

 • Tên: Chainlink

 • Biểu tượng: LINK

 • Nguồn cung lưu thông: 507 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 20

 • Lưu lượng trong 24h qua: 196 967 870 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan