AXS so với QNT so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 820 457 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 142 929 120 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,2 %

Về QNT

 • Tên Quant

 • Biểu tượng QNT

 • Nguồn cung lưu thông 12 072 738 $

 • Nguồn cung tối đa 14 612 493 $

 • Xếp hạng cmc 44

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 313 257 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan