logo-big

AVAX so với DODO so sánh

Hiện không có

Về AVAX

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 310 101 660 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 18

 • Lưu lượng trong 24h qua: 147 707 890 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Về DODO

 • Tên: DODO

 • Biểu tượng: DODO

 • Nguồn cung lưu thông: 408 640 360 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 342

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 369 846,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan