logo-big

ANKR so với CKB so sánh

Hiện không có

Về ANKR

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 122

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 727 445 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,6 %

Về CKB

 • Tên: Nervos Network

 • Biểu tượng: CKB

 • Nguồn cung lưu thông: 33 340 069 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 195

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 406 203,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan