logo-big

1INCH so với LUNA so sánh

Hiện không có

Về 1INCH

 • Tên: 1inch Network

 • Biểu tượng: 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông: 704 321 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 85

 • Lưu lượng trong 24h qua: 31 777 554 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,5 %

Về LUNA

 • Tên: Terra Classic

 • Biểu tượng: LUNA

 • Nguồn cung lưu thông: 5 977 844 900 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 80 560 882 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan