XCH sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Chia

 • Tên Chia

 • Biểu tượng XCH

 • Nguồn cung lưu thông 4 826 773 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 144

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 102 441 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2 %

Về Monero

 • Tên Monero

 • Biểu tượng XMR

 • Nguồn cung lưu thông 18 162 244 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 28

 • Lưu lượng trong 24h qua 150 282 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp