logo-big

WRX sang KCS Giao dịch

Hiện không có

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 281

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 880 108 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,8 %

Về KuCoin Token

 • Tên: KuCoin Token

 • Biểu tượng: KCS

 • Nguồn cung lưu thông: 98 379 861 $

 • Nguồn cung tối đa: 170 118 640 $

 • Xếp hạng cmc: 58

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 274 797 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp