MITH sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về Mithril

 • Tên Mithril

 • Biểu tượng MITH

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 566

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 067 678 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,8 %

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 128 921 900 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 131

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 009 971 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp