logo-big

MATIC sang BSV Giao dịch

Hiện không có

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 317 033 280 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về Bitcoin SV

 • Tên: Bitcoin SV

 • Biểu tượng: BSV

 • Nguồn cung lưu thông: 19 243 558 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 53

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 299 403 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp