CAKE sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 160 579 290 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 68

 • Lưu lượng trong 24h qua 38 216 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4 %

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 128 877 100 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 130

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 860 842 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp