USDN sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Neutrino USD

 • Tên Neutrino USD

 • Biểu tượng USDN

 • Nguồn cung lưu thông 701 927 050 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 70

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 589 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,24 %

Về Binance coin

 • Tên Binance coin

 • Biểu tượng BNB

 • Nguồn cung lưu thông 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 5

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 038 362 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp