BCH sang BCD Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin Cash

 • Tên Bitcoin Cash

 • Biểu tượng BCH

 • Nguồn cung lưu thông 19 143 063 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 30

 • Lưu lượng trong 24h qua 296 987 370 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,79 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,1 %

Về Bitcoin Diamond

 • Tên Bitcoin Diamond

 • Biểu tượng BCD

 • Nguồn cung lưu thông 186 492 900 $

 • Nguồn cung tối đa 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 505

 • Lưu lượng trong 24h qua 253 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp